Facebook Pixel

Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗA ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.

1.1. Настоящият документ представлява общите условия и условията на ползване на www.nikstyle.bg/shop, които уреждат правилата за използването на www.nikstyle.bg/shop, включително договорът за продажба, сключен посредством интернет с „НИК СТИИЛ“ ЕООД като доставчик на този електронен магазин е Договор за продажба от разстояние.

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА.

2.1. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, интернет сайта www.nikstyle.bg/shop се управлява от „НИК СТИИЛ“ ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул.“Г. Бенковски“45, ЕИК 103871294, и банкова сметка – IBAN: BG80PRCB92301016566714, BIC: PRCBBGSF, телефон за контакти: 0897880188 и имейл адрес: nikstyle2000@gmail.com.

2.2. Адрес за връзка с нас: гр.Варна, ул.“Дебър“ 33, на телефон 0897880188, 0897880180 (пон-съб: 10:00 до 18:00) или на имейл адрес nikstyle2000@gmail.com.

 1. ТЕРМИНИ

3.1. Интернет сайт – съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния aдрес www.nikstyle.bg/shop.

3.2. Потребител – потребител на www.nikstyle.bg/shop е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.nikstyle.bg/shop чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.

3.3. Потребителски профил (Акаунт) – раздел от Уебсайта, формиран от имейл адрес и лична парола, позволяващ заявяване на поръчка от страна на Клиента, съдържащ цялостна базисна информация относно историята на действията му в Уебсайта (поръчки, движения по поръчки и др.).

3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Уебсайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Уебсайта.

3.5. Потребител с бърза поръчка – всяко лице, което е извършило указани от nikstyle.bg/shop действия, за да направи поръчка на стока, без да се регистрира в Уебсайта.

3.6. Договор за продажба от разстояние – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

3.7. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия www.nikstyle.bg/shop са задължителни за всички потребители и с всяко използване на този Уебсайт, означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и със съдържанието на Договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.nikstyle.bg/shop и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Kлиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на продавача чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.

4.3. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Уебсайта могат да бъдат промeняни от nikstyle.bg/shop по всяко време и могат да съдържат непредвидени грешки.

4.4. Всички налични стоки, включително и тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта.

4.5. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от nikstyle.bg/shop по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

 1. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в Уебсайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката/Услугата от Поръчката.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Уебсайта.

5.6. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 7 (седем) работни дни от получаването на стоката.

5.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от nikstyle.bg/shop в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне продукта на адрес: гр. Варна, ул.“Дебър“ 33 или гр. София, бул.“Симеоновско шосе“ 128 като междувременно уведоми Продавача за това на nikstyle2000@gmail.com или на телефон 0897880180.

5.8. Продавачът се задължава да възстанови платената сума на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дневен срок от датата, на която получи от Клиента съответната Стока/Услуга съгласно чл.54, ал.4 от ЗЗП. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж (пощенски паричен превод) – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

5.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките.

5.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) работни дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

5.11. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случаи, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до nikstyle.bg/shop са за сметка на потребителя.

5.12. Nikstyle.bg/shop  възстановява на потребителя заплатената от него за върната стока сума по банкова сметка на потребителя, не по-късно от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

5.13. Потребител, упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от Договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

5.14. Когато потребител връща закупена от www.nikstyle.bg/shop стока с куриерска фирма, сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочените по-горе. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя.

 1. ПОРЪЧКА

6.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.nikstyle.bg/shop. При извършване на поръчката, потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Nikstyle.bg/shop възможности. При извършване на поръчка, потребителят влиза в договорни отношения с Nikstyle.bg/shop за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Nikstyle.bg/shop и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Nikstyle.bg/shop чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.

6.2. Kлиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

6.3. С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6.4. Оnline системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от Bianki.com.

6.5. Всички поръчки получени в събота вечер и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.

6.6. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.nikstyle.bg/shop начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

6.7. Посочените на www.nikstyle.bg/shop цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС.

6.8. Nikstyle.bg/shop си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.

6.9. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, чрез банков превод. Банковата сметка на „НИК СТИИЛ” ЕООД е в ПроКредит Банк АД, IBAN: BG80PRCB92301016566714, BIC: PRCBBGSF.

6.10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Уебсайта са непълни и/или грешни.
 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ.

7.1. Личните данни, които Nikstyle.bg/shop получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случаи на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

7.2. Nikstyle.bg/shop, изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

7.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.nikstyle.bg/shop, да бъдат използвани от Nikstyle.bg/shop за целите на директния маркетинг.

7.4. NIkstyle.bg/shop се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

7.5. С регистрацията си в www.nikstyle.bg/shop, потребителят се съгласява на обявения от него имейл адрес да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Nikstyle.bg/shop.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

8.1. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Nikstyle.bg/shop се извършва с куриерска фирма посочена от Купувача до посочения от него адрес или офис на спедиторската фирма. Цената на доставката се определя от условията на посочената от Купувача куриерска фирма.

8.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

8.3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

8.4. Nikstyle.bg/shop, предоставя възможност за международни поръчки, за които са приложими настоящите Общи условия. Международни доставки се осъществяват след предварително уточняване на Спедитор, с който да бъде транспортирана стоката до Купувача и съответната цена за доставката, която е за сметка на Купувача. За извършване на международна доставка е необходимо предварително заплащане на стойността на поръчката и разходите за доставката .

 1. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ.

9.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 (тридесет) дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им.

9.2. Клиентът има право да предяви рекламация на артикулите след получаване на доставката, ако при отваряне установи, че артикулите или опаковката са повредени. Клиентът е длъжен незабавно след получаване на доставката да провери стоката и да установи дали са налице основанията за рекламация. В този случай за упражняване на правото си на рекламация Клиентът е длъжен да съхранява доставените му артикули и да ги върне в добър търговски вид, в който ги е получил, в оригиналната им опаковка без каквито и да е било последващи механични и/или други въздействия, следи от употреб, драскотини, олющване и др./, заедно с получените при доставка документи.

9.3. При дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, артикулите се ремонтират в срок до 30 (тридесет) дни и се изпращат по куриер за сметка на продавача.

9.4. Гаранционните сертификати, издадени от Nikstyle.bg/shop ще се изпращат на Клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт.

9.5. В случай, че Купувачът не уведоми Nikstyle.bg/shop за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес nikstyle2000@gmail.com, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

10.1. Достъпът до www.nikstyle.bg/shop с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

10.2. Nikstyle.bg/shop си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Nikstyle.bg/shop по какъвто и да е начин. При това положение, единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Nikstyle.bg/shop, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Nikstyle.bg/shop не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

10.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Nikstyle.bg/shop на посочените адреси в раздел „За Kонтакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

10.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „За Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

10.5. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

10.6. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

10.7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения /мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 1. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Термини“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  Nikstyle.bg/shop.

11.2. Всякакво съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

11.3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

11.4. Всяко различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Nikstyle.bg/shop и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Nikstyle.bg/shop, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

11.5. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Nikstyle.bg/shop.

 1. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

12.2. Във всички останали случаи, отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока. 

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

13.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

13.3. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Nikstyle.bg/shop и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене

Количка

Нямате артикули в количката.

Call Now Button